(PGIG) - Periodieke Giften In Geld

Geef meer voor hetzelfde geld!
Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans fiscaal vriendelijk te schenken door middel van een periodieke schenking voor tenminste 5 jaar (of korter bij overlijden). Met ingang van 1 januari 2014 kan dat ook via een onderhandse akte en is een notariële akte niet meer nodig. Dus geen notariskosten! Het model van de onderhandse akte kunt u downloaden via onderstaande link.

Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U kunt het belastingvoordeel dat hierdoor extra vrijkomt dus ook schenken. U betaalt dan per saldo nog steeds hetzelfde bedrag. Let op: u kunt in de overeenkomst zelfs vastleggen dat de gift stopt als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld als u werkloos of invalide wordt. Dan voldoet u toch aan de voorwaarden voor belastingaftrek en kunt u de daadwerkelijk betaalde bedragen gewoon aftrekken.

Periodieke Schenking - hoe werkt het?
Zoals u waarschijnlijk weet mogen giften aan onze Hervormde Gemeente Veenendaal bij de belastingaangifte van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen betaalt de Belastingdienst u 19% tot 52% terug. Een nadeel is helaas dat hiervoor een drempel van 1% van uw bruto gezinsinkomen geldt. Hierdoor kunt u dit belastingvoordeel misschien niet volledig benutten. Bij een gezinsinkomen van bijvoorbeeld € 35.000,- per jaar mag u de eerste € 350,- aan giften niet aftrekken. Daarnaast mag u maximaal 10% van uw inkomen aan giften aftrekken. Als u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor minimaal 5 jaar vastlegt in een akte, kunt u het bedrag echter wèl volledig aftrekken.

Voor u interessant?
Als u jaarlijks minder dan 1% van uw bruto gezinsinkomen schenkt aan overige goede doelen, naast onze gemeente, dan is een periodieke schenking interessant voor u. U hoeft in dat geval namelijk geen rekening te houden met het nog overgebleven deel van de drempel. Verder is een periodieke schenking interessant voor u wanneer  u meer dan 10% van uw inkomen aan goede doelen geeft, omdat  u dan met een akte zowel het bedrag boven als onder de drempel kunt aftrekken.
Het voordeel:
Stel dat uw gezinsinkomen € 35.000,- is en u wilt jaarlijks € 300,- schenken aan de Hervormde Gemeente Veenendaal.

  • Zonder een periodieke schenking (via overeenkomst of notariële akte) geeft u € 300,- en dat kost u eveneens € 300,- per jaar.
  • Met een periodieke schenking geeft u € 300,- en ontvangt u bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost u dus slechts € 174,-; een voordeel van € 126,-!
  • We hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan onze Hervormde Gemeente Veenendaal te doneren. U zou via de periodieke schenking zelfs € 517,- kunnen geven. U krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat u netto € 300,- per jaar betaalt.

Wat moet u doen?
U kunt een blanco formulier afhalen op het Kerkelijk Bureau of hieronder downloaden en printen. Bij het formulier in tweevoud zit een duidelijke toelichting. Een  exemplaar van 2 pagina’s is voor de schenker en een ander exemplaar van 2 pagina’s is voor de ontvanger.

Wilt u dat uw periodieke gift door ons jaarlijks automatisch wordt geïncasseerd dan is daar een afzonderlijk formulier voor beschikbaar dat ook in tweevoud moet worden ingevuld. 1 exemplaar voor de schenker en 1 exemplaar voor de ontvanger.

Hieronder ziet u de linken naar de in te vullen formulieren:

Afwikkeling:

Na het invullen van úw gegevens en ondertekening daarvan levert u beide formulieren in. Dan kunnen op het Kerkelijk Bureau van onze Hervormde Gemeente de "ontvanger"-gegevens worden ingevuld waarna het formulier namens het college van kerkrentmeesters kan worden ondertekend. Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de schenker weer terug voor uzelf.

In januari geeft u op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier het door u te betalen jaarlijkse bedrag aan en vermeldt u in welke maanden de bedragen zullen worden overgemaakt of kunnen worden geïncasseerd. Dit wordt door ons dan verwerkt als toezegging voor de Aktie Kerkbalans. Op het Kerkbalans-Toezeggingsformulier noteert u duidelijk: "Per periodieke schenking volgens overeenkomst".
Als u gekozen heeft voor automatische incasso zorgen wij voor de periodieke afschrijving en heeft u er helemaal geen omkijken meer naar. U kunt er uiteraard ook voor kiezen het bedrag steeds zelf over te maken.
Overigens: als u gedurende de 5-jaars periode zou overlijden wordt de schenking en dus de incasso beëindigd. Dat staat reeds aangegeven op de overeenkomst van schenking.
Jaarlijks geeft u uw bijdrage aan onze gemeente als periodieke gift op bij uw belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

Tot besluit:
We hopen dat we u hiermee in de gelegenheid stellen om een hogere bijdrage aan de Actie Kerkbalans te kunnen doen. Wanneer u hier (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen.