Diaconie

Het college van diakenen

In onze gemeente bestaat een college van diakenen, samengesteld uit één afgevaardigde per wijkraad van diakenen in de zeven wijkgemeenten.
Het moderamen van dit college is als volgt samengesteld:

1e voorzitter:

J. Westland

2e voorzitter

H. van Ekeris

1e secretaris:

H. van Laar

2e secretaris:

J. van Capelleveen

Penningmeester:

G. van Aggelen

Administrateur:

H. Prins

Algemene zaken:

B. Faber

De diaconie van de Hervormde Gemeente Veenendaal is te bereiken via:
Postbus 697
3900 AR Veenendaal
diaconie@markt10.nl

NL13 FVLB 0635 8040 34

Diaconaal medewerker:
N. Grijzenhout
Markt 10
3901 DM Veenendaal
T. (0318) 52 67 04
http://www.markt10.nl/

Oorsprong van de diaconie

Over het daadwerkelijke ambt van diakenen lezen we voor het eerst in de ‘Handelingen van de Apostelen’. Er worden door de apostelen, volgelingen van Christus, mannen aangewezen om aandacht aan de arme medemens te kunnen besteden.

Diaconaat toen en nu

Vanwege de schrijnende armoede in de negentiende eeuw en in de jaren dertig van de vorige eeuw, was de aard van het diaconaat toentertijd anders dan nu. Er waren grote tegenstellingen tussen arm en rijk in een samenleving die toch een christelijk stempel droeg.
Het diaconaat was toen in de eerste plaats: persoonlijke hulpverlening. Wanneer mensen zich in moeilijke omstandigheden bevonden, was de kerk dé aangewezen instantie om steun te vragen. Eerlijkheidshalve moet worden erkend dat het diaconaat in het verleden ernstige tekortkomingen heeft gekend. De voorvallen uit die tijd hebben, zij het gelukkig in steeds mindere mate, soms ook nog hun doorwerking naar onze tijd. Gelukkig zijn er talloze voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat het diaconaat in het verleden wel op de juiste manier heeft gefunctioneerd. Mensen, dichtbij en ver weg, die daadwerkelijk zijn geholpen. Met geld en/of in natura, bijvoorbeeld brandstof.

In de loop der tijd is de situatie radicaal veranderd. In de eerste plaats is de huidige samenleving jammer genoeg allang geen christelijke samenleving meer. Mensen die in moeilijke omstandigheden komen te verkeren, kloppen in eerste instantie niet meer aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Er is hiervoor in de loop der tijd een wijd vertakt net van sociale voorzieningen gecreëerd. De vorming van de Algemene bijstandswet is hiervan een voorbeeld.
In de tweede plaats zijn we terecht gekomen in een welvaartssituatie. Ondanks dat, of misschien wel daardoor constateren we tegelijkertijd dat bij een steeds groter wordende groep mensen concrete armoede in financieel opzicht voorkomt. Steeds vaker verleent de diaconie in deze situaties ‘stille hulp’. De welvaartssituatie is tevens de oorzaak van de momenteel veel voorkomende immateriële armoede. Het blijkt dat “welvaart” niet per definitie “welzijn” betekent. 

We zien mensen die aan alle kanten geschonden worden door het moderne leven. In deze tijd van massificatie en industrialisatie, van zoals we het al snel noemen vele soorten stresssituaties, in deze tijd van het langs elkaar heen leven en van vergrijzing, zien we keer op keer mensen ten ondergaan in de massa. Ook in deze situaties wordt steeds vaker een beroep gedaan op het diaconaat, waarbij –samen met de vrijwilligers- de door de Thuiszorg / Maatschappelijk Werk geboden professionele hulp onmisbare onderdelen zijn.

In deze en andere situaties wordt de diaconie geroepen om naast concreet zichtbare hulp ook concreet geestelijke hulp te bieden. Hulp vanuit het dienen in Christus, wetend dat diaconaat zonder pastorale bewogenheid een verzaakte roeping is. Wetend ook dat alleen onder Zijn zegen het diaconaat tot zegen zal kunnen zijn.

Het College van diakenen

De diakenen uit de acht wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen. Binnen dit college functioneert het moderamen, bestaande uit voorzitter (1e en 2e), secretaris (1e en 2e), penningmeester (1e), administrateur en een diaken met algemene portefeuillezaken.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van diakenen zijn vastgelegd in de “Plaatselijke regeling van de centrale Hervormde Gemeente te Veenendaal” (vastgesteld op 11 december 2014).

Verder worden diverse werkzaamheden middels allerlei commissies uitgevoerd. Deze activiteiten zijn met name gemeentebreed. Binnen de wijk hebben de diakenen verder nog de volgende taken: 

  • Het afleggen van rouwbezoeken een korte periode (2 maanden) na het overlijden en zijn gericht op het geestelijke en materiële welzijn van de nabestaande(n).
  • Ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten, trouwdiensten en speciaal het verrichten van de tafeldienst bij het Heilig Avondmaal.
  • Afleggen van één of meerdere bezoeken naar aanleiding van een ondersteuningsaanvraag.

Het werk van de diaconie
Het werk van de diaconie is in onze tijd veelomvattend: zie het stroomschema.

Daarom zijn er de volgende commissies en werkgroepen:

Commissie financiële hulpverlening in eigen gemeente

De commissie stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen aan die gezinnen of personen die door ziekte, overlijden van naaste familieleden of bijzondere andere omstandigheden in financiële nood zijn komen te verkeren.
Contactpersoon:

Commissie ouderenwerk

De commissie behartigt het diaconale werk onder ouderen in de Hervormde Gemeente.
Enkele taken zijn het organiseren van de ouderenreis en de kerstgroetactie. Direct aan de commissie is in feite de in de diverse wijken opererende H.V.D. verbonden.
Contactpersoon:

Hervormde Vrouwendienst (H.V.D.)

De H.V.D., ook wel eens het "visitekaartje" van onze Hervormde Gemeente genoemd, is actief in alle wijken en ziet als haar taak:
1) bezoek bij nieuw ingekomenen
2) bezoek bij senioren van meestal 70 jaar en ouder
3) bezoek bij geboorten
4) bezoek bij huwelijksjubilea
5) bezoek bij thuiskomst uit het ziekenhuis (langduriger verblijf)
6) Zie ook Commissie ouderenwerk
Voor contactadressen wordt verwezen naar de informatie van de diverse wijkgemeenten.

Commissie gehandicapten, zieken en zorg

De commissie stelt zich ten doel de hulpverlening aan de verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieken te bevorderen. Zij doet dit door ondersteuning van diverse instanties, bezoekwerk en het verzorgen van vakanties. Verder probeert zij op verschillende terreinen van de maatschappelijke zorg de christelijke visie te stimuleren. Gedacht kan worden aan 't Keerpunt, Creatief en de Thuiszorg.
Contactpersoon lichamelijk gehandicapten:
Contactpersoon verstandelijk gehandicapten:

Commissies voor diaconaat Nederland en werelddiaconaat

De commissies houden zich bezig met nood binnen resp. Nederland en wereldwijd en hebben tot doel deze nood, voor zover mogelijk, te lenigen. Uiteraard vormt de diaconie een zeer kleine schakel, doch dit ontlast ons niet van de noodzaak, daar waar mogelijk te helpen en de gemeente voor te lichten ten behoeve van hulpacties.
Contactpersoon diaconaat Nederland:
Contactpersoon werelddiaconaat:

Commissie diaconale zorg voor de jeugd

De commissie stelt zich tot doel in het bijzonder bezig te zijn met het diaconaat voor en door de jeugd. Steeds meer blijken jongeren af te dwalen van de kerk. Een van de grootste taken van de commissie zal het ontwikkelen van een beleid zijn, waarbij jongeren zich bijzonder weten aangesproken. Hierin ligt een duidelijke relatie met het jeugdwerk, het evangelisatiewerk en het diaconaat.
Contactpersoon:

Diaconale werkgroep 't Keerpunt

De werkgroep heeft gastgezinnen. Daar kunnen kinderen, jongeren en volwassenen, die in een probleemsituatie verkeren, maximaal 6 weken verblijven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
Rianne Dogterom, (0318) 52 83 03 andogterom@hotmail.com
Roelie Roelofsen, (0318) 51 71 78
Joke Wolswinkel, (0318) 54 17 68
Tevens kunt u daar informatie krijgen als u belangstelling hebt om gastgezin te worden.

Diaconaal trefpunt "Creatief"

Iedere donderdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur is er gelegenheid om in "Maranatha" aan de Prins Bernhardlaan 26 (naast de Julianakerk, (0318) 52 51 18) in gezellige kring creatief bezig te zijn.

Mogelijkheden: houtbewerking, volksschilderen, breien, haken, weven, sjoelen, dammen, schaken of zomaar wat bij te praten.

Een ieder is hartelijk welkom. Het ontmoetingscentrum is o.a. bedoeld voor AOW-ers, WAO-ers, VUT-ers, werklozen, gehandicapten, eenzamen en alleenstaanden.
Informatie: Mevr. J. Scholte (gastvrouw)
Contactdiaken: H. van de Weerd 

Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Thuiszorg

In deze stichting participeren verschillende kerken in Veenendaal, waaronder de Hervormde Diaconie.
Doel is het verlenen van tijdelijke hulp aan hen, die in de thuissituatie zorg nodig hebben, waar de professionele hulpverlening niet in kan voorzien.
Practische Thuiszorg, (0318) 54 36 69

Missionair-diaconaal centrum "De Herberg"

Voor meer informatie en een eventueel verblijf in het missionair-diaconaal centrum "De Herberg" te Oosterbeek kunt u 't Keerpunt bellen, (0318) 52 44 44. Er wordt dan voor gezorgd dat één van de leden van het Herberg-aanspreekpunt snel contact met u opneemt. Voor meer informatie kunt u ook de internetsite van "De Herberg" raadplegen via www.pdcdeherberg.nl.

Inloophuis

In het pand Markt 10 is een inloophuis gevestigd, waaraan de Diaconie haar medewerking verleent. U kunt hier terecht voor fijne ontmoetingen en een goed gesprek.

De openingstijden zijn woensdag, vrijdag en zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Pub. Jaarrek. Def. Diac. 2012.pdfPub. Jaarrek. Def. Diac. 2012.pdf[Jaarrekening Diaconie Hervormde Gemeente 2012]3648 kB
Bewaar het bestand Diaconaal stroomschema v1.1.pdfDiaconaal stroomschema v1.1.pdf[Overzicht diaconale activiteiten]1466 kB

Meditatie

"De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan"

DE BELHAMEL!