diaconale werkgroep CLUJ

DIACONALE WERKGROEP CLUJ, ROEMENIË

De Diaconale Werkgroep Cluj is opgericht in december 2010 en werkt  onder verantwoordelijkheid van de commissie DLW (Diaconaat Landelijk en Wereldwijd).

Achtergrond

Het begon allemaal in 2010 toen een gemeentelid uit de Sionskerk, Foka van de Beek, toen werkzaam voor Kerk in Actie in Cluj, en op verlof in Veenendaal, vertelde over de situatie in Roemenië.

Cluj is een middelgrote stad in het westen van Roemenië en Foka doceerde daar toen missiologie en Nederlands aan het Protestants Theologisch Instituut.

Foka meldde tijdens haar verlof over de zorgelijke financiële toestand in Roemenië. Vooral de armste mensen lijden enorm onder de voortdurende economische crisis. Veel salarissen (zo men al werk heeft) zijn enorm laag (175-350 euro per maand) en het prijsniveau voor levensonderhoud is bijna vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Aangezien de pensioenvoorzieningen zeer slecht zijn, hebben juist vooral ouderen en/of mensen met een slechte gezondheid zeer te lijden onder deze omstandigheden.

In overleg met enkele enthousiaste gemeenteleden en de Hervormde Diaconie in Veenendaal is toen besloten een officiële werkgroep Cluj op te richten en daadwerkelijke hulp te gaan bieden aan mensen in nood in Cluj en wijde omgeving.

Doel

Het doel van de werkgroep is om wijkgemeenten van de Református kerk in Cluj en zustergemeenten in (brede) omgeving financieel te steunen in gericht diaconaal werk. Voor ieder ‘project’ wordt een toezegging gedaan voor maximaal twee jaar. Dit kan steeds met een periode van een jaar verlengd worden.

De besteding van gelden wordt, op advies van Foka van de Beek, door de werkgroep bepaald binnen de afgesproken kaders.

Contacten

Hoewel nu werkzaam in Nederland, komt Foka nog met regelmaat in Roemenië en heeft nog altijd contacten met enkele wijkgemeenten van de Reformátuskerk in Cluj en ook met enkele andere gemeenten en hun predikanten in kleine dorpen in de wijde regio van Cluj. 

Opzet hulpverlening / projecten

 • In één van de wijkgemeenten, de  Kétágú-kerk van de Református kerk in Cluj, functioneert de Diaconie goed. De Nederlandse echtgenote van de predikant daar, ze heet Gerda, speelt hierin een belangrijke rol. Onze steun wordt in de nabije toekomst mogelijk afgebouwd, omdat men aangegeven heeft zelf een aantal zaken op te willen pakken! De werkgroep is blij met deze positieve ontwikkeling.
 • In een andere wijkgemeente, de Farkas utcai-kerk, wordt de hulpverlening georganiseerd via de vrouwenbond. De toenmalige hulppredikant in deze wijk, ds. Zsolt is nauw betrokken bij deze activiteiten.
  Het is de bedoeling om hulp vanuit Veenendaal hoofdzakelijk via deze personen te organiseren.
  Gezien de problematiek in de wijkgemeenten in en rond Cluj, moet de hulpverlening zich richten op financiële ondersteuning. Er zal geld ingezameld moeten worden, hetgeen ter plaatse besteed gaat worden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de prijs van de aan te schaffen artikelen en de besparing op de transportkosten, die dit oplevert. Bovendien wordt op deze wijze de middenstand ter plaatse ondersteund.
  De gelden zullen aan een zeer beperkt aantal mensen ter beschikking gesteld worden. Deze personen zullen direct verantwoordelijk gehouden worden voor de besteding van de gelden. In eerste instantie zal alles via ds. Zsolt en Gerda lopen.
  Door regelmatige bezoekreizen aan de projecten kan een en ander zo nodig bijgestuurd worden.
 • In het najaar van 2015 heeft ds. Zsolt, nu werkzaam in de gemeente Ördögkeresztúr, een overkoepelend diaconaal project (KRESZ) opgezet. Dit project wordt ondersteund door de Református classis van Cluj. In meerdere dorpen wordt hulp verleend (Kersthulp voor grote gezinnen, medische hulp in afgelegen dorpen waar geen arts is, onderwijsondersteuning voor kinderen in moeilijke situaties, voedselpakketten voor ouderen, daklozen en mensen in nood, vergoeding van stookkosten voor hulpbehoevenden, e.d.).  De werkgroep Cluj wil ook aan deze projecten financiële hulp verlenen.
 • Een goede vriendin van Foka, Enikö, werkt op een grote scholengemeenschap waar ook zeer arme kinderen komen, waarvan de ouders geen financiële middelen hebben om (warme) maaltijden te betalen. De Werkgroep stelt aan deze lerares gelden ter beschikking om een aantal van deze kinderen te helpen.

Financiële bronnen

De benodigde financiële middelen voor de Werkgroep worden via verschillende acties verkregen. De volgende acties kunnen worden genoemd:

 • Een aantal malen heeft de commissie DLW een collecte voor het Werelddiaconaat bestemd voor Cluj. Door de werkgroep wordt via publiciteit veel aandacht gegeven aan deze collecte en het is reeds meerdere malen gebleken dat de gemeenteleden het werk van de Werkgroep een warm hart toedraagt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de gelden aan heel concrete zaken wordt besteed en dat het mogelijk is om met relatief geringe bedragen, heel veel mensen blij te maken.
 • Ondersteuning door de Snuffelshop.
 • Sponsoring van b.v. een fietstocht of andere acties door leden van de Werkgroep.
 • Oranjemarkt rond de Sionskerk op Koningsdag.
 • Verkoop van producten en gelden inzamelen in supermarkt Jumbo.
 • Bid- en of Dankdagcollecte van Hervormde Scholen voor een kinderproject in Cluj
 • Individuele giften.

Ontvangen gelden zullen bij aankondiging van actie/collecte geoormerkt worden voor een of meer van de lopende of op te starten projecten.

Van de acties zal via de geëigende kanalen melding worden gemaakt.

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer (met ANBI status): NL13FVLB 0635 8040 34 t.n.v. Diaconie Veenendaal o.v.v. Werkgroep Cluj

Samenstelling Werkgroep Cluj per april 2016

 • Foka van de Beek, interim voorzitter, contactpersoon met Cluj
 • Adri van de Braak, secretaris [E: adrivandebraak@hetnet.nl]
 • Jaap Schilperoort, penningmeester
 • Wil van der Vliet, fondsenwerving, publiciteit
 • Jaap van der Ham, publiciteit, advisering
 • Gert van Aggelen, algemene ondersteuning