Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (van niet-diaconale aard) toe aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters

Elke wijkgemeente heeft een wijkraad van kerkrentmeesters. Deze wijkraad bestaat uit 3 of 4 (ouderlingen-)kerkrentmeester.

De ouderlingen-kerkrentmeester worden verkozen in overeenstemming met de in de verschillende wijkgemeenten geldende procedure voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad benoemd, nadat hun namen ter goedkeuring zijn voorgedragen aan de gemeente.

De samenstelling van de wijkraden van kerkrentmeesters is opgenomen onder de informatie van de wijkgemeenten.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit negen leden. Alle wijkgemeenten zijn in het college vertegenwoordigd. De ouderlingen-kerkrentmeester die namens hun wijkkerkenraad lid zijn van de Algemene kerkenraad zijn automatisch ook lid van het college van kerkrentmeesters.

De overige vier (ouderlingen)-kerkrentmeesters worden benoemd door de de Algemene kerkenraad op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters zijn vastgelegd in de “Plaatselijke regeling van de centrale Hervormde Gemeente te Veenendaal” (vastgesteld op 9 februari 2006).

Het college is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Vacant

Secretaris

J. van Voorthuijsen
Nijhofflaan 130
3906 ET Veenendaal
T. (0318) 54 14 06

Penningmeester:

G. Juffer

2e voorzitter

A.T. Bezemer
Bergweg 48
3904 HP Veenendaal
T. (0318) 52 12 17

2e secretaris:

tbd

2e penningm.:

A.J. Overduin

Overige leden

A. Jansen
W. Barentszstraat 9
3902 DE Veenendaal
T. (0318) 51 26 67

M.M. van den Heuvel
Bisschop Davidlaan 7
3905 JW Veenendaal
T. (0318) 55 33 30

Commissies

Het college van kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een aantal commissies.

Financiële Commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële middelen van de Hervormde gemeente.
Hieronder vallen onder meer:

  • het inrichten en op orde houden van de financiële administratie,
  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening.

De commissie bestaat uit negen kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs.

Voorzitter:
G.Juffer
E-mail: penningmeesterhgv@gmail.com 

Technische Commissie

Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid voor alle technische zaken, zoals bouwzaken, onderhoud van de kerkelijke gebouwen en pastorieën, installaties, inventarissen en terreinvoorzieningen. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de BHV organisatie in de gemeente.

De commissie bereidt, op basis van een meerjaren planning, onderhoudsplannen voor en bewaakt de realisering van de verstrekte opdrachten. De leden van de commissie onderhouden periodiek contact met de predikanten, wijkkerkenraden en kosters voor inventarisering van de wensen en behoeften op het gebied van het onderhoud etc.

De commissie bestaat uit negen kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs op de diverse terreinen van haar bevoegdheden.

Voorzitter:
P. Mackaaij
Veldweg 33
3902 EJ Veenendaal
T. (0318) 51 38 54

Communicatiecommissie

Deze commissie is belast met alle vormen van communicatie en adviseert het College van kerkrentmeesters.

Aandachtsgebieden van de commissie zijn:

  • Huisstijl
  • Communicatieplannen
  • Veens kerkblad
  • Internet site
  • kerkradio en -telefoon. 

De commissie bestaat uit maximaal zeven gemeenteleden. De voorzitter en secretaris van de commissie zijn kerkrentmeester in één van de wijkgemeenten. De overige leden kunnen gemeenteleden zijn met een specifieke deskundigheid.

Voorzitter:
A.J ansen
Willem Barentszstraat 9
3902 DE Veenendaal
T. (0318) 51 26 67

Geldwervings commissie

Deze commissie is belast met alle vormen van geldwerving. Daarbij kan gedacht worden aan kerkbalans, collecten, verjaardagsfonds, oud papieracties, etc.

De commissie adviseert het College van kerkrentmeesters en werkt nauw samen met de financiële commissie en het College van Diakenen.

De commissie bestaat uit tenminste zeven gemeenteleden. De voorzitter en secretaris van de commissie zijn in principe kerkrentmeesters in één van de wijkgemeenten. De overige leden kunnen gemeenteleden zijn met een specifieke deskundigheid.

Voorzitter:
TBD

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau heeft een eigen pagina

Kerkelijke bijdrage

Onze Hervormde gemeente staat voor hoge reguliere kosten. Deze kosten zijn zo omvangrijk, dat het voor een goede en geregelde gang van zaken noodzakelijk is een bron van vaste inkomsten te hebben. Die bron van inkomsten is de "vrijwillige bijdrage". Elk jaar wordt aan de leden van de gemeente van 18 jaar en ouder, gevraagd naar vermogen bij te dragen aan deze "Vrijwillige bijdrage". In een wegwijzer die bij het verzoek om een bijdrage is gevoegd is aangegeven wat de kerk in dat jaar nodig heeft voor al het werk in onze gemeente.

Men wordt gerekend te behoren bij de Hervormde Gemeente Veenendaal, wanneer men uit hervormde ouders geboren is, wanneer men dooplid is of wanneer men openbare belijdenis des geloofs heeft afgelegd. Voor de door het kerkelijk bureau per kas ontvangen kerkelijke bijdragen en giften wordt een genummerde kwitantie afgegeven.

Verantwoording van gelden die tijdens huisbezoek worden ontvangen, gebeurt door middel van publicatie onder de wijkberichten in het Veens Kerkblad.

Voor meer algemene informatie over de jaarlijkse actie kerkbalans zie ook: Actie kerkbalans Hervormd Veenendaal en Landelijke website Kerkbalans

Collectebonnen

Op het kerkelijk bureau zijn collectebonnen (per vel van 20 bonnen) verkrijgbaar van € 0,25, € 0,55, € 0,85, € 1,10, € 2,20 en € 5,00.

De bonnen kunnen ook online besteld worden. Zodra het bedrag is ontvangen worden de bonnen op het aangegeven adres afgeleverd.

Evenals de kerkelijke bijdrage komen ook de collectebonnen voor belastingaftrek in aanmerking. Hiervoor geldt: Indien u meer dan 1% van uw (positief) verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,-per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 

Meer over de ANBI status van Hervormd Veenendaal >

Verjaardagfonds

Elk gemeentelid van 18 jaar en ouder ontvangt op zijn of haar verjaardag een felicitatie namens de Hervormde Gemeente. Tevens is daarbij een envelopje ingesloten. Dat er ook op de geboortedag aan de kerk gedacht wordt, blijkt wel uit de geweldige opbrengst van de afgelopen jaren.

Voorzitter:
mr. K. Kok
Middellaan 83
3904 LG Veenendaal
T. (0318) 52 24 83

Secretaris/penningmeester: S.G.W. van de Pol.

Blokhoofden verjaardagsfonds

Wijkgemeente 1: Mevr. B. Bouwman
Wijkgemeente 2: D. van de Weerdhof
Wijkgemeente 3: G. Bos
Wijkgemeente 4: Mevr. N. Arends
Wijkgemeente 5: Mevr. H. de Jong
Wijkgemeente 6: B.J. Budding
Wijkgemeente 7: H. van den Heuvel
Wijkgemeente 8: G. van de Bilt
Wijkgemeente 9: Mevr. E. van Kruistum

Veens Kerkblad

Iedere week verschijnt er een uitgave van het Veens Kerkblad. Naast de meditatie en het overzicht van de kerkdiensten met de predikanten die daarin voorgaan, bevat het kerkblad onder meer nieuws uit de centrale gemeente en de verschillende wijkgemeenten, publicaties en verantwoordingen van diakenen en kerkrentmeesters en een jeugdrubriek.

Om op de hoogte te blijven van de actualiteit in onze gemeente is een abonnement op het Veens kerkblad onontbeerlijk.

De abonnementsprijs bedraagt momenteel € 17,50 voor een heel jaar bij betaling via automatische incasso. Bij betaling via een toegezonden acceptgiroformulier is de abonnementsprijs € 19,00.

Nieuwe abonnees, mededelingen van verhuizing of eventuele klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan het kerkelijk bureau.
Klik hier om een abonnement te nemen...

Wijziging doorgeven

Medewerkers van het kerkelijk bureau verzoeken u vriendelijk eventuele berichten van verhuizing, huwelijk, overlijden of geboorte aan hen door te geven. Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Begroting 2015 CvK 20141220 getekend.pdfBegroting 2015 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2015]807 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2013 Hervormde gemeente Veenendaal.pdfJaarrekening 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Volledige jaarrekening]739 kB
Bewaar het bestand Verslag Kerkblad Jaarrekening 2013 20141004.pdfJaarrekening 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2013]335 kB
Bewaar het bestand 20131227092213199 scan begroting met handtekening.pdfBegroting 2014 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2014]3636 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2012 definitief 31 oktober 2013.pdfJaarrekening 2012 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2012 Hervormde Gemeente Veenendaal]1284 kB
Bewaar het bestand Begroting 2013 AK 20121206 getekend.pdfBegroting 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2013]660 kB
Bewaar het bestand Getekende jaarrekening 2011 Herv Gem Veenendaal.pdfJaarrekening 2011 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2011]6516 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2010 CvK (1).pdfJaarrekening 2010 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2010]3890 kB