Liturgie

Hieronder treft u de liturgie aan zoals die in onze diensten gehouden wordt.
Orgelspel
De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (alle plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen worden naar de oppasruimte gebracht. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst.
De kerkenraad komt binnen
Het orgel is gestopt met spelen. Een aantal mannen komt de kerk in. Dit is de kerkenraad. Een van kerkenraadsleden heet de gemeente welkom en geeft aan welk lied we gaan zingen.
Zingen voor de dienst
We zingen nu het eerste lied van de psalmborden. Tijdens de kerkdienst worden voornamelijk psalmen gezongen. Deze psalmen komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773 (er zijn ook exemplaren in de kerk). De man in de toga is de dominee of predikant. Hij krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van een van de ouderlingen. Hiermee krijgt hij namens de kerkenraad (dus ook namens de gemeente) de verantwoordelijkheid over de dienst.
Stil gebed
We bidden in stilte om een zegen over de dienst.
Votum en groet
De dominee is op de kansel gekomen. De dominee zegt dan twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het tweede is de groet. Hier groet God Zelf de gemeente die aanwezig is.
Zingen
Tien geboden of geloofsbelijdenis
In de morgendienst worden nu de tien geboden (de wet) gelezen. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons. In de middagdienst lezen we de geloofsbelijdenis. Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.
Zingen
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn. Dit met het oog op het lezen in de Bijbel en het begrijpen ervan met het oog op ons leven.
Schriftlezing
De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. we lezen uit de Herziene Statenvertaling . Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek.
Collecte
Voordat we nu gaan zingen speelt de organist iets langer. Daardoor krijgt een aantal leden van de kerkenraad de mogelijkheid om rond te gaan door de kerk voor de collecte. De dominee heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor financiƫle steun aan minder bedeelden, voor het kerkgebouw, of voor een bijzondere actie. Deze collecte is vrijblijvend.
Zingen
Preek
De preek is het hoofdbestanddeel van de dienst. De dominee vertelt dan meer over de tekst. Het doel van de preek is de gemeenteleden te op te wekken tot en te versterken in het geloof.
Zingen
Gebed
Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel en voor blijde gebeurtenissen in de gemeente. We bidden voor bv. voor de zieken, bedroefden, activiteiten, de regering, zending enz.
Zingen
Voor het laatste zingen gaan we staan.
Zegen
De dominee spreekt namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.
De kerkenraad loopt terug
De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.
Orgelspel en einde van de dienst
Heeft u vragen?