Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

  • Predikant: degene die zondags preekt, het onderwijs aan de jeugd verzorgt (catechisatie) en gemeenteleden bezoekt
  • Ouderlingen: degene die gemeenteleden bezoeken
  • Diakenen: degenen die mensen in nood helpen
  • Ouderling kerkrentmeesters: degenen die zorg dragen voor de gebouwen en het personeel

De Julianakerk is het kerkgebouw van twee wijkgemeenten: Noord (wijk 1) en Dragonder (wijk 7). Elke wijkgemeente is verdeeld in een aantal secties. Per sectie is er een wijkteam, met een of twee ouderlingen, een diaken, soms een bezoekbroeder, en een of meer dames namens de HVD.

Wat gebeurt er in de gemeente

Prediking

De prediking is het hart van het gemeenteleven en de kern van de pastorale zorg. Door de predikanten wordt ernaar gestreefd om de boodschap van het evangelie zo te brengen dat die voor een ieder begrijpelijk is en het hart van de hoorders raakt. In de prediking staan de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus centraal.

Pastorale zorg

De pastorale zorg krijgt, naast de prediking, in belangrijke mate vorm door het bezoekwerk: het huisbezoek door de ouderlingen en het ziekenhuisbezoek. Er wordt naar gestreefd om gemeenteleden iedere twee jaar thuis te bezoeken. De jeugdouderlingen- en diakenen richten zich in het bijzonder op de jeugdige gemeenteleden. In gevallen van crisis wordt de predikant zelf betrokken. De dames van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) bezoeken gemeenteleden die nieuw in de wijk zijn komen wonen, ouderen rond hun verjaardag, gemeenteleden die uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen en in andere bijzondere situaties.

Pastoraal team

In wijk 1 en 7 van de Hervormde Gemeente Veenendaal is een pastoraal team actief. Dit team bestaat uit gemeenteleden die zijn opgeleid om vertrouwelijke pastorale gesprekken te voeren met u als mede-gemeentelid.
Het kan zijn dat u in een moeilijke periode zit vanwege rouw, relatieproblemen of echtscheiding, verlies van werk, zorgen in het gezin, psychische problemen of anderszins. Als pastoraal team willen we naast u staan, naar u luisteren en u helpen uw problemen te verwerken. Ook kunnen we zo nodig doorverwijzen naar de professionele hulpverlening.
Wanneer u een of meerdere gesprekken wilt met één van de mensen van ons team, kunt u contact opnemen met de predikant of wijkouderling, of met de coördinator van het pastoraal team, Eline Stam.

Diakenen

De diakenen bezoeken weduwen en weduwnaars, wezen, eenzamen, chronisch zieken en gehandicapten en de in het algemeen minder daadkrachtigen. Naast een luisterend oor en het spreken van troostrijke woorden vanuit de Bijbel bieden zij waar nodig ook financiele hulp. De diaconie geeft daarnaast ook financiele ondersteuning aan hulpverlening buiten de eigen gemeente, zowel aan het werelddiaconaat als aan instellingen binnen Nederland. Het geld hiervoor wordt verkregen door de gehouden collecten.

De diaconie verzorgt tevens ouderenmiddagen en jaarlijks een reisje voor de oudere gemeenteleden. Voor mensen die behoefte hebben aan ontspanning en contacten is er elke donderdagmorgen Creatief bij de Julianakerk, waar van alles te doen is.