Pastoraat

Pastoraat Sionskerk

Pastoraat is het in de Naam van Jezus omzien naar elkaar. Dat is een opdracht voor iedereen. Als leden van de christelijke gemeente zien we naar elkaar om. Daarnaast hebben de ouderlingen, bezoekzusters – en broeders, de pastorale werkers en predikant een eigen pastorale taak.

In het pastoraat zijn we elkaar tot hulp en voeren we met elkaar het geloofsgesprek. Dat gebeurt met name als gemeenteleden in bijzondere omstandigheden verkeren, zowel verdrietige als vreugdevolle.

Contactpersoon pastoraat
Coördinatie vindt op twee niveaus plaats. Allereerst is er een contactpersoon per sectie (zie verderop voor de indeling van de secties). Meestal is dat de ‘sectieouderling’ of een bezoekbroeder/bezoekzuster. Hiermee neemt u contact op als u een gesprek wilt of iets wilt delen.

Voor overige zaken kunt u met onze  predikant Ds. Hoogendam of zijn vervanger (de ouderling pastoraal Wim Nijland) contact opnemen. Dan gaat het om zaken als opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis, ernstige ziekte of crisissituaties en het laten doen van voorbede in de kerkdienst en de vermelding hiervan in het kerkbode. Ook kunnen aan hen geboortes, huweliijken en jubilea worden doorgegeven.Wij stellen het op prijs  als u de contactpersoon rechtstreeks informeert, zeker als het gaat om opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Contactgegevens: 
Ds. P. Hoogendam., E-mail  p.hoogendam@solcon.nl  en tel. 0318-701314
Bij afwezigheid: br. Wim Nijland, e-mail wim.nijland@hetnet.nl en tel. 0318-301049.

Vormen van pastoraat
Pastoraat wordt vaak in verband gebracht met het huisbezoek. Uiteraard kent ook de Sionskerk het huisbezoek, maar er zijn meerdere (georganiseerde) vormen van pastoraat in onze gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

Pastoraal huisbezoek
Het huisbezoek is de ‘klassieke’ vorm van pastoraat. Meestal in tweetallen (maar het kan ook alleen) wordt een bezoek gebracht aan gemeenteleden thuis. In een gesprek wordt kennis gemaakt met de persoonlijke situatie en wordt ook gesproken over het geloofs- en gemeenteleven. Ook wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en samen gebeden.Het bezoek is nadrukkelijk bedoeld om gemeenteleden te bemoedigen in het geloof. Om samen te zoeken naar God en Zijn plan voor ons leven, ook als het leven misschien zwaar valt.

Pastoraat aan ouderen en zieken
Ouderen in de gemeente (75+ jaar) worden ook bezocht door ds. A.T. van Blijderveen (mail: dsvanblijderveen@gmail.com; tel: 06-30207795). Pastoraal werker Arnold Vellekoop (tel: 0318-523458) en dominee Hoogendam leggen met name bezoek af bij ziekte en overlijden.

Hervormde vrouwendienst (HVD)
Aan elke sectie zijn enkele HVD-dames verbonden. Zij bezoeken nieuw ingekomenen, ouderen rond hun verjaardag, gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis komen en in andere bijzondere situaties.
Zodra bekend is, dat nieuw ingekomenen zich in de wijk gevestigd hebben, worden zij zo spoedig mogelijk bezocht door de HVD-dames.

Gebedsteam
Na afloop van elke dienst zijn er voor en achter in de kerkzaal een aantal mensen van het gebedsteam aanwezig. Zij willen voor en met u bidden in moeilijke situaties, maar ook om samen God te danken voor Zijn hulp.Daarnaast kunnen ze ook op verzoek thuis voor u bidden.

Kringen; omzien naar elkaar
Pastoraat is eigenlijk een taak voor elk gemeentelid. Het omzien naar elkaar en het bemoedigen van elkaar in het geloof horen bij een leven met God. Op (bijbel)kringen leren mensen elkaar in klein verband beter kennen en kunnen met elkaar meeleven. Zie elders op de website voor een overzicht van de aanwezige kringen waarvoor u zich kunt opgeven. Ook in het persoonlijk contact in de kerk of in uw woonomgeving mag u, hoe klein ook, pastoraal bezig zijn. De kerkenraad en overige pastorale werkers kunnen immers niet van alle noden op de hoogte zijn.

Indeling pastorale secties
De wijkgemeente is verdeeld in 12 secties van elk ongeveer 70 pastorale eenheden. Deze worden bezocht door pastorale  teams, bestaande uit een ouderling en een bezoekbroeder of bezoekzuster, of door een team van een bezoekbroeder en een bezoekzuster. Naast een aantal straten binnen de wijkgrenzen van de Sionskerk (wijk 4) heeft elk team ook een aantal geperforeerde gemeenteleden die wonen buiten wijk 4 of zelfs buiten Veenendaal, en die meeleven met onze wijkgemeente. Minimaal eens in de twee jaar wordt een bezoek afgelegd; op verzoek kan dit vaker plaatsvinden. Hieronder staat de indeling van secties (stand feb. 2016):
In welke sectie je bent ingedeeld en de contactgegevens van de betreffende ouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster kun je vinden in onderstaand overzicht:

In de bijlage vind u de indeling pastorale secties Sionskerk, met straten en contactgegevens.