Pastoraat

Bediening van de Heilige Doop

De doopdiensten en de momenten van doopaangifte worden in het Veens Kerkblad bekend gemaakt. Het wordt op prijs gesteld, dat beide ouders (zo mogelijk) op de doopzitting aanwezig zijn en het trouwboekje meebrengen. Het gesprek over de Heilige Doop op de doopzitting wordt door de sectie-ouderlingen thuis voortgezet op een nader te bepalen avond vóór de doopdienst.

Dopen in een andere wijkgemeente dan uw woongemeente

Binnen onze Hervormde gemeente zijn afspraken gemaakt over o.a. het dopen van uw kind in een andere wijkgemeente dan de wijkgemeente waarin u woonachtig (de geografische gemeente) bent.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dan dient u toestemming te vragen aan de wijkkerkenraad van de geografische gemeente. U dient contact op te nemen met de scriba en te vragen om een doopconsent. Dit doopconsent dient u in te leveren bij de doopaangifte.

Gemeenteleden die wonen in de wijkgemeente Noord of Dragonder en dopen in de Julianakerk en gemeenteleden die wonen in de wijken 5 West of 8 West en dopen in de Westerkerk daarvoor is geen doopconsent noodzakelijk want in deze kerken gaan de betreffende wijkpredikanten bij toerbeurt voor in de doopdienst omdat twee gemeenten één kerkgebouw gebruiken.
Daarnaast is deze regeling ook niet van toepassing als u geperforeerd bent naar een andere wijkgemeente dan uw woongemeente en in de wijkgemeente van voorkeur uw kind laat dopen.

Afgesproken is dat u (met uitzondering van geperforeerde gemeenteleden) in principe doopbezoek ontvangt van de geografische wijkgemeente. Mochten tegen dit laatste ernstige bezwaren bestaan dan dient u dit bij de doopaangifte kenbaar te maken en ontvangt u doopbezoek vanuit de wijkgemeente waarin u uw kind laat dopen.


Bediening van het Heilig Avondmaal

De bediening van het Heilig Avondmaal wordt voorafgegaan door een voorbereidingsdienst op de zondag daarvoor en op de dag zelf gevolgd door de dankzegging.

In de Oude Kerk, Sionskerk, Westerkerk en Dragonder-Oost wordt in de middagdienst "voortgezet avondmaal" gehouden met daarna de dankzegging.

Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de kerkenraad door middel van het kerkblad bekend, dat op een bepaalde tijd en plaats de gelegenheid wordt gegeven aan ambtsdragers en lidmaten der gemeente tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad de ingebrachte bezwaren en neemt zonodig de vereiste maatregelen. Men noemt dit: Censura Morum.


Kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Procedure voor bevestiging en inzegening van het huwelijk, alsmede voor het gebruik van de kerkgebouwen in de Hervormde Gemeente te Veenendaal.

Preambule:
Onder het huwelijk verstaan wij op bijbelse gronden, in de lijn van het gereformeerde belijden, de verbintenis voor het leven tussen één man en één vrouw.
De Hervormde Gemeente te Veenendaal wijst samenwonen, ook als duurzame levensverbintenis, af.

Algemene regels:
1) In de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal worden uitsluitend huwelijksdiensten gehouden, die geleid worden door officieel geordende protestants christelijke voorgangers, die zich bewegen in de weg van het gereformeerde belijden.
2) Bevestiging en inzegening van een huwelijk is alleen mogelijk indien de geografische wijkkerkenra(a)d(en) onder wiens/wier opzicht bruidegom en bruid vallen, daartegen geen doorslaggevende bezwaren heeft/hebben..

Voorts geldt het volgende:

A. Ingeval de dienst geleid wordt door één van de predikanten van de Hervormde Gemeente van Veenendaal

a) Het bruidspaar haalt op het kerkelijk bureau een aanvraagformulier (bijlage 1) en neemt vervolgens contact op met de predikant die de dienst zal leiden; indien dit niet de wijkpredikant van de bruid is, dient dit onder mededeling aan hem te geschieden. Ongeacht in welk kerkgebouw de dienst plaatsvindt, is de wijkkerkenraad van de gevraagde predikant verantwoordelijk voor de dienst alsmede voor het aanwezig zijn van een ouderling en een diaken, voor de te houden collecte en het voorhanden zijn van een huwelijksbijbel, dit laatste tenzij anders is overeengekomen. Ook het afkondigen van het huwelijk en de vermelding daarvan in het kerkblad vallen onder deze afspraak.
b) Het bruidspaar dient tenminste twee maanden vóór de huwelijksdatum contact op te nemen met de koster van de desbetreffende kerk, alsmede met de organist. Na overleg met predikant, koster en organist wordt het hierboven bedoelde formulier zo volledig mogelijk ingevuld en uiterlijk zes weken vóór de huwelijksdatum (maar bij voorkeur eerder) ingeleverd op het kerkelijk bureau. Het bruidspaar ontvangt van het kerkelijk bureau een nota waarin vermeld is welk bedrag voor het gebruik van het kerkgebouw, voor de koster en voor de organist is verschuldigd. Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdatum te zijn voldaan.
c) De opbrengst van de collecte tijdens de huwelijksdienst komt ten goede van de Hervormde Gemeente te Veenendaal, te weten 60 % ten gunste van de kerkvoogdij en 40 % ten gunste van de diaconie.
d) Het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal is onderworpen aan de regels als op bijlage 2 vermeld.
e) Alle zaken die op de huwelijksdienst zelf betrekking hebben zoals de liturgie, de keuze van de huwelijksbijbel, etc. dienen van tevoren met de verantwoordelijke predikant te worden geregeld.
f) Het bruidspaar is vrij in de keuze van een organist, met dien verstande dat de keuze voor een andere organist dan één van de eigen hulp)organisten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal de goedkeuring behoeft van één van de vaste organisten van het desbetreffende kerkgebouw.

B. Ingeval de dienst geleid wordt door een andere predikant dan één van de predikanten van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.
a) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente te Veenendaal, is het hiervoor onder A gestelde van overeenkomstige toepassing.
b) Indien de huwelijksdienst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad dan sub a bedoeld, is het hiervoor onder A gestelde eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
- de dienstdoende kerkenraad verantwoordelijk is voor de dienst, alsmede voor het aanwezig zijn van een ouderling en een diaken, voor de te houden collecte, alsmede voor het eventueel voorhanden zijn van een huwelijksbijbel;
- de desbetreffende predikant en kerkenraad, zulks eventueel in overleg met het bruidspaar, vrij zijn in het bepalen van de bestemming van de collecte.
c) De regels die voor het gebruik van een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Veenendaal gelden (bijlage 2) , zijn ook hier onverkort van toepassing.

Regels voor het gebruik van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal ten behoeve van huwelijksdiensten.
1) Voor de toestemming voor een huwelijksdienst geldt een vaste procedure als neergelegd op een formulier, dat op het kerkelijk bureau verkrijgbaar is, samen met de beide daarbij behorende bijlagen.
2) Bij uitreiking van het aanvraagformulier (bijlage 1) wordt tevens een exemplaar van deze regels (bijlage 2) aan de betrokkene(n) ter hand gesteld.
3) Het verloop van de huwelijksdiensten dient passend te zijn bij aard en functie van het kerkgebouw als kerk van de Hervormde Gemeente te Veenendaal.
4) Het maken van foto's, films, e.d. is slechts toegestaan na voorafgaand overleg met en toestemming van de desbetreffende predikant.
5) Eén tot twee maanden voor de huwelijksdatum wordt door het kerkelijk bureau een nota verzonden die uiterlijk twee weken vóór de huwelijksdatum voldaan dient te zijn door contante betaling daarvan op het kantoor aan de Fluitersstraat 2 te Veenendaal dan wel door overmaking daarvan op de rekening van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Veenendaal (rekeningnummer 93.37.82.500).
Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor de huwelijksdienst. Indien tevens op andere momenten gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw of de diensten van de koster dan zal een aanvullende nota gestuurd worden welke binnen 2 weken door het bruidspaar betaald zal worden.


Catechese

Door de diverse wijkkerkenraden wordt het catechetisch onderwijs aan de jongeren van de gemeente verzorgd, alsmede de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs en de voortgezette catechese. Tijd en plaats van de catechisaties worden vastgesteld door de predikant, in overleg met de kerkenraad, en bekendgemaakt in het Veens Kerkblad.

Catechesegroep "Chanak"
Doelgroep: Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij die "licht" gehandicapt zijn. Leeftijd ongeveer vanaf 12 jaar.
Contactpersoon: Marian Boor, telefoonnumer: (0318) 51 56 88

Samen Geloven (voorheen Stichting pastorale begeleiding verstandelijk gehandicapten)

Voorzitter: Ds. J.A. Boogaard
Secretaris: J.J. Hendrikse

Website: www.samengeloven.nl Email: contact@samengeloven.nl

De Hervormde Gemeente wordt in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd door G. de Wilde
Voor inlichtingen kunt u bij hem terecht.


Aangepaste kerkdiensten

Elke derde zondag van de maand (behalve in juli) om 11.15 uur v.m. in de Oude Kerk op de Markt. In november wordt de dienst op de voorlaatste zondag van de maand gehouden.
Inlichtingen: P.G. Mak

Aangepaste vieringen voor verstandelijk gehandicapten op laag niveau elke eerste zondag van de maand in "Buitenzorg", Ruisseveen 17, Veenendaal, tel. 552195.
Inlichtingen: Els Veenhof, 0318-515783
De aangepaste vieringen gaan uit van 'Samen geloven' 

Catechisatie en bijbelkringen
Donderdag van 19.30-20.30 uur in het Dagcentrum voor Ouderen "De Schelp", Duizend Roeden 4, gedurende de maanden oktober t/m maart.
Inlichtingen: Mevr. E. van der Linden

"Voor Elkaar"
"Voor Elkaar" is een hechte groep moeders van gehandicapte kinderen. Zij vinden bij elkaar o.a. steun, begrip, herkenning en ontspanning. Samen zoeken zij in de Bijbel naar o.a. vertroosting, versterking en bemoediging.
Informatie: Marian Boor, telefoonnumer: (0318) 51 56 88

Prot. Chr. Oudervereniging "Philadelphia", afd. Zuid-Oost Utrecht
Secretaris: Mevr. J. van Voorthuisen